Avdrag cykelpendling och skattelättnad för arbetsresor

Reseavdrag eller skattelättnaden som idag främst gynnar bilresor, föreslås istället bli färdmedelsneutral, alltså oberoende av valt färdsätt. Tyvärr ser det i nuläge inte ut som att det skulle gynna cyklister, och inte heller dem som går och joggar till jobbet. Fokuset ligger återigen endast på rådande ekonomiska faktorer.

Reseavdrag för cykel 2021, nej!

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 men frågorna som återstår obesvarade är många.

30 km enkelresa blir i huvudsak lägsta sträckan för att få göra reseavdrag. De flesta cykelpendlare uppfyller alltså inte minimigränsen. Egentligen står det ingenting särskild om cykelpendling till och från arbetet vilket är väldigt tråkigt. Även om cykelpendling uppskattas öka till antalet med ungefär 15-20 tusen resande per dag som så omfattas restypen inte direkt av förslaget.

Undersökningens förenklade kalkyler missgynnar cykelpendlingen. Om vi endast räknar på cykelpendling som (tidsvärde * restid) utan hänsyn till samhällsnyttiga effekter som minskad trängsel samt ökade miljö- och hälsoeffekter så blir det en missvisande kalkyl.

Folkhälsomyndigheten hade visst inga synpunkter på förslaget. Synd. De kunde ha påpekat att cykel- och gångtrafik faktiskt är att betrakta som egna transportmedel och bör inte endast behandlas som oviktiga oskyddade trafikanter i bilens värld. Då ser jag istället gärna helt slopad reseavdrag i så fall om nu cyklister och gångtrafikanter inte ska tas på allvar.

Reseavdrag för cykel 2021_Aktiv_transport_och_bättre_folkhälsa

Vi bör ta större hänsyn till folkhälsan och inte endast titta på ekonomiska kalkylen. Men visst, en bil är bättre ekonomiskt baserad på kalkyl (bilkostnad + tidsvärde * restid – reseavdrag) beroende på din timpenning.

Vad händer nu med reseavdraget?

26:e Juni 2019 har reseavdragskommittén överlämnat sitt betänkande till regeringen och kommittén föreslår att reseavdraget bör förändras. Många håller med om att systemet behöver förändras men det råder oenighet om hur ett nytt system bör se ut för att gynna de flesta.

Det har presenterats olika scenario där kompensationen är konstant skattereduktion om exempelvis 0.60 kr/km för avstånd mellan 30 och 80 km. Många funderingar handlar om hur resor kortare än 30 km ska hanteras.

  • Ska resor kortare än 30 km omfattas av skattelättnader i områden med bristande kollektivtrafik och andra miljövänliga färdsätt än egen bil?
  • Hur ska resor kortare än 30 km hanteras för alla som arbetar oregelbundna arbetstider då kollektivtrafik är obefintlig eller mindre tillgänglig?

Cykelpendling och hälsoeffekter

Personligen cyklar jag till och från jobbet dagligen ca. 25km enkel resväg året runt. Det betyder två timmar träning och motion om dagen samtidigt som jag faktiskt sparar tid på resandet pga. dålig kollektivtrafik. Med bil skulle resan ta marginellt kortare tid men så skulle även alla hälsoeffekter med aktiv transport gå förlorade.

I Odense i Danmark görs var fjärde resa med cykel enligt (Statens folkhälsoinstitut 2008, 41-42) där hälften av resorna står tidigare bilister för. Folkhälsan ska ha bättrats samtidigt som personskadorna i trafiken minskat rejält. Alltså har de lägre sjukfrånvaro, mindre trängsel och trevliga livliga parker, högre framkomlighet och hälsosammare livsstil med mer fysisk aktivitet på fritiden. Efter dessa cykelåtgärder kanske ekonomiska vinster släpar efter. Samtidigt beräknas 2 131 levnadsår ha vunnits totalt, samtidigt som dödligheten hos 15–49-åringar har minskat med 20%.

Frågan är också hur den ökade digitaliseringen och covid-19 situationen påverkar rörligheten. Med ökad digitalisering kommer allt fler få möjlighet att jobba på distans och det borde minska resandet ytterligare. Samtidigt som våra tids vanligaste folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar inte lär avta och minska utan åtgärd.

Cykla till och från jobbet istället och investera i ditt välmående och långt hälsosamt aktivt liv!